B.O.B Piotrowski

Firma Budownictwo Obs?uga Budownictwa rozpocz??a swoj? dzia?alno?? we wrze?niu 1975 roku. Jej za?o?ycielem jest Jan Piotrowski.

Budynek NZOZ iHospicjum wKrzy?owicach

Pocz?tkowo firma zajmowa?a si? wykonywanie ro?nych us?ug budowlanych. Z czasem zacz??a wykonywa? obiekty kompleksowo. Od 1995 roku pr??nie rozwijaj?ce si? przedsi?biorstwo zacz??o wygrywa? kolejne przetargi staj?c si? g?wnym wykonawc? wielu robt budowlanych, realizowanych przede wszystkim na terenie gminy Paw?owice. Nasza firma wyremontowa?a mi?dzy innymi budynek OSP w Paw?owicach a za modernizacj? szko?y podstawowej w Warszowicach otrzyma?a Nagrod? III Stopnia w konkursie Budowa Roku 1999 za dobr? jako?? robt oraz wzorow? organizacj? budowy. Do najwa?niejszych przedsi?wzi?? zaliczy? nale?y modernizacj? i rozbudow? szko?y podstawowej w Paw?owicach, Zespo?u Szk? Oglnokszta?c?cych w Paw?owicach w 2006 roku, remont budynku przedszkola w Pielgrzymowicach w roku 2010 a tak?e remont i rozbudow? o?rodka zdrowia w Krzy?owicach powi?kszonego o obiekt przeznaczony na potrzeby hospicjum w 2005 roku.

Szko?a Podstawowa w Warszowicach

Firma realizuje rwnie? zadania poza granicami gminy. Do najwa?niejszych z nich nale?? budowa salonu samochodowego i serwisu marki BMW w Katowicach w 1995 roku, adaptacja budynku dla potrzeb Placwki Terenowej KRUS w Pszczynie w 1999 roku oraz zbudowana w 2008 roku Pokazowa Zagroda ?ubrw w Pszczynie, ktra w 2009 roku zwyci??y?a w konkursie Marsza?ka Wojewdztwa ?l?skiego na Najlepsz? Przestrze? Publiczn? w Wojewdztwie ?l?skim. Do wymienionych przedsi?wzi?? doda? nale?y liczne remonty blokw na terenie miasta Jastrz?bie-Zdrj oraz wykonanie kilku wie? i kilkudziesi?ciu masztw telefonii komrkowej na terenie ca?ej Polski.

Nasza firma zajmuje si? rwnie? budow? domw w zabudowie szeregowej oraz kamienic. Jedn? z naszych inwestycji jest zesp? mieszka? przy ulicy Srebrnej w Pszczynie oddanych do u?ytku w roku 2006.

Zapraszam Pa?stwa do wsp?pracy z nasz? firm?

Jan Piotrowski